Inschrijven cursus

Hier heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een cursus bij de KC Deventer.
Tevens heeft u op het formulier de mogelijk om u aan ter melden als lid.

Het is de bedoeling dat u het formulier voor inschrijving download en na het invullen via mail terugstuurt naar:

 info@kcdeventer.nl

 

 

Om deel te nemen aan een cursus is het niet noodzakelijk om lid te zijn van onze vereniging. Voor deelname aan de cursus(sen) gelden onze normale tarieven. Echter voor leden gelden voor het volgen van de cursus(sen) sterk gereduceerde tarieven.

Daarnaast hebben leden van onze vereniging het recht om mee te besturen: spreek, stem- en kiesrecht tijdens de algemene vergadering. Ze hebben recht om deel te nemen activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht. En het recht op zaken en diensten die voor de leden worden verzorgd: brochures, verenigingsblad, et cetera.

Wij onderscheiden verschillende soorten lidmaatschappen elk met haar eigen mogelijkheden, voordelen en verplichtingen.

Normaal Lidmaatschap

Voor leden is het mogelijk om deel te nemen aan de cursussen tegen gereduceerde tarieven. De contributie voor dit type lidmaatschap bedraagt € 60,- per kalenderjaar (1 januari tot 31 december).

Gezinslidmaatschap

Indien er iemand in je huishouden al lid is van onze vereniging, dan is het mogelijk om je als gezinslid aan te melden. De voorwaarde is wel dat gezinsleden op hetzelfde huisadres woonachtig zijn. Het gezinslidmaatschap geeft dezelfde rechten en voordelen als een normaal lidmaatschap. De contributie voor het gezinslidmaatschap bedraagt € 25,-. Het derde en volgende gezinslid is vrijgesteld van contributie.

Ondersteunend lidmaatschap

Als ondersteunend lid heb je dezelfde rechten als bij een normaal lidmaatschap echter voor deelname aan cursussen gelden de normale tarieven (van niet-leden). De contributie voor het ondersteunend lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar.

Inschrijfformulier

Op het inschrijfformulier staan de verschillende tarieven welke wij in rekening brengen voor de verschillende cursussen. Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je deel wilt nemen aan een cursus en/of lid wilt worden van onze verening. Voor het aangaan van een nieuw lidmaatschap brengen wij eenmalig het entreegeld van € 10,- in rekening. Het formulier kun je ons geprint of bij voorkeur digitaal toesturen.

Aanvang lidmaatschap en contributie in het eerste jaar

Het aangaan van een nieuw lidmaatschap gaat meestal gepaard met de opgave voor een cursus. Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat we je inschrijving hebben bevestigd. De contributie in het jaar van opgave wordt geheven over de resterende volledige kwartalen vanaf de start van het cursus seizoen. Geef je je in december op voor het cursusseizoen dat in februari (1e kwartaal) start, dat ben je de contributie over de laatste 3 kwartalen van dat jaar verschuldigd. Per kwartaal ben je € 15,- contributie verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen. Vanaf het moment dat je de bevestiging van uitschrijving ontvangt vervallen alle rechten van het lidmaatschap. Over het jaar waarin je opzegt ben je wel de volledige contributie verschuldigd, en zal niet naar rato worden verrekend. Het opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 maand. Doorgaans worden lidmaatschappen daarom per 31 december van dat jaar opgezegd.

Restitutie

Er kunnen zich situaties voordoen waar geen gebruik kan worden gemaakt (van een deel) van ingeschreven lessen. Ook zijn er situaties denkbaar waarbinnen het lidmaatschap niet genuttigd kan worden. Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten om tot restitutie of kwijtschelden van lesgelden en/of contributie over te gaan. Tegen het besluit kan niet in beroep worden gegaan.